KLAUZULA INFORMACYJNA

Od 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych, tzw. RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – zwane dalej „Rozporządzeniem”). Najważniejszym celem tych przepisów jest wzmocnienie ochrony danych osobowych osób fizycznych, które są gromadzone i przetwarzane przez firmy oraz instytucje prowadzące działalność na terenie Unii Europejskiej.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, informujemy, że:

1) Administratorem danych osobowych jest GASTRO PROJEKT S.C. z siedzibą w Poznaniu,
przy ul. Wrocławskiej 18, e-mail: biuro@gastro-projekt.eu, zwany dalej
Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych,

2) dane osobowe przetwarzane będą w celach:
– wykonania usługi,
– wystawienia faktury.
– możliwość świadczenie usług cateringowych, gastronomicznych, promocyjnych.
– możliwość dokonania rezerwacji,
– prowadzenia sprawozdawczości finansowej
i nie będą udostpęniane innym odbiorcom poza osobami zatrudnionymi w firmie i biurem księgowym

1) Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne w celu:
– wykonania umowy, której strona jest osobą, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą przed zawarciem umowy.

2) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych
niemożliwe jest zawarcie umowy.

3) Posiada Pani/Pan prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
– przenoszenia danych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– cofnięcia zgody na przetwarzenie danych osobowych.

4) Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem:
biuro@gastro-projekt.eu lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres:
GASTRO PROJEKT Malwina Brencz, Paweł Mędrek s.c., ul. Wrocławska 18, 61-838 Poznań

5) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
Profilowaniu.

6) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania
oraz przez wymagany prawem okres archiwizacji danych.

7) Informujemy również, że:
Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i
organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym
zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.